Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ BBMIASTO.PL

ORAZ PUNKT STACJONARNY RESTAURACJA MIASTO

§1 Zasady ogólne

1. MF S.C Bronisław Foltyn Bartłomiej Mysiara z siedzibą przy Pl. Mickiewicza 2 kod: 43-300 w Bielsku-Białej, NIP: 9372665232, działająca pod nazwą Restauracja Miasto [dalej “Restauracja Miasto], prowadzi sprzedaż detaliczną biletów [dalej „Bilet”] za pośrednictwem strony internetowej Restauracji Miasto www.bbmiasto.pl [dalej „Strona”] oraz punktów sprzedażowych [dalej „Punkt”], której zasady reguluje niniejszy regulamin [dalej „Regulamin”]. Regulamin dotyczy sprzedaży zarówno na imprezy własne jak i na imprezy organizowane przez podmioty trzecie i w tym zakresie Restauracja Miasto działa jako pośrednik w imieniu i na rzecz Organizatora.

2. Przez Bilet rozumiany jest dokument uprawniający do udziału w wydarzeniu [dalej „Wydarzenie”].

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Ceny podane na Stronie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Przed zakupem Klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem Wydarzenia na które wystawiony jest bilet, regulaminem obiektu na którym Wydarzenie się odbywa oraz niniejszym Regulaminem Sprzedaży. Poprzez zakup biletu uczestnik akceptuje owe regulaminy.

6. Na koncerty organizowane w Restauracji Miasto, wstęp mają osoby od 12 roku życia (wyjątkiem są imprezy dedykowane dzieciom i młodzieży)

§2 Zamówienie i płatność

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

1.1. poprzez formularz dostępny na Stronie,

1.2. osobiście w punkcie sprzedaży.

2. Opłatę za Bilet można uiścić w następujące sposoby:

2.1. w przypadku zakupu przez Stronę, za pomocą PayU

2.2. w przypadku osobistego kupna w Punkcie, gotówką lub kartą płatniczą.

3. Prawo wyboru sposobu płatności za Bilet przysługuje Klientowi, chyba, że w danym przypadku jest wskazany tylko jeden sposób dokonywania płatności.

4. Za zakupione Bilety można otrzymać fakturę VAT.

4.1. W przypadku zakupu Biletu w Punkcie, należy w ciągu 7 dni od zakupu zgłosić, osobiście lub za pomocą emaila na adres bbmiasto@gmail.com, dane na jakie ma być wystawiona faktura. Faktura będzie do odbioru w Punkcie lub wysłana na wskazany adres email. Wydanie faktury może się odbyć wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego.

4.2. W przypadku zakupu Biletu przez Stronę, należy zgłosić dane do faktury oraz podać numer zamówienia wysyłając wiadomość na adres bbmiasto@gmail.com W przypadku home-print, faktura zostanie wysłana w pliku typu PDF na adres e-mail podany w profilu Klienta.

5. Klient zobowiązany jest do zachowania dowodu zakupu Biletu – paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

6. Szczegółowe warunki zakupu przez Stronę

6.1. Warunkiem realizacji zamówienia poprzez Stronę jest założenie profilu oraz podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy Biletu. Restauracja Miasto potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty email.

6.2. Dla stron wiążące są informacje zawarte na Stronie podczas zamawiania Biletu, w szczególności: cena i charakterystyka Biletu.

6.3. Informacje znajdujące się na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Biletu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie odnotowania wpłaty za zarezerwowane Bilety zgodnie z ustaloną ceną.

6.4. Restauracja Miasto nie bierze odpowiedzialności za błędnie wpisane przez klienta dane do formularza.

6.5. Podczas jednej transakcji możliwy jest zakup maksymalnie 10 sztuk Biletów.

6.6. Dla każdego profilu przysługuje możliwość zakupu maksymalnie 10 sztuk Biletów na jedno Wydarzenie, co oznacza, że jedna osoba może kupić łącznie nie więcej niż 10 biletów (w jednym zamówieniu lub w większej ilości zamówień). W przypadku zakupu przez jedną osobę ilości przekraczającej ustanowiony limit, Restauracja Miasto zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich zakupionych biletów.

6.7. Zamówienie uważa się za złożone w momencie gdy Klient wybierze rodzaj Biletów, określi ich ilość, wybierze rodzaj płatności.

6.8. Zamówienie zostanie automatycznie anulowane w przypadku jego nieopłacenia:

§3 Koszty biletu

3.1. Koszt zamówienia Biletu na Wydarzenie może przekroczyć cenę wskazaną na Bilecie. Koszt zamówienia Biletu jest uzależniony od ceny bazowej Biletu określonej przez Organizatora, wysokości podatku VAT i opłat pobieranych przez Restaurację Miasto określonych w Cenniku.

3.2. Łączny Koszt zamówienia biletu, w tym wszystkie dodatkowe opłaty są natychmiast wymagalne do zapłaty po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem.

3.3. Natychmiast po otrzymaniu płatności EventLabs wysyła Bilet na adres e-mail Kupującego.

§4 Odbiór biletu

1. Warunkiem wydania Biletu jest zapłata za Bilet oraz, w przypadku zakupu przez Internet, opłata kosztów przesyłki i/lub kosztów manipulacyjnych.

2. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności informacji umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez Klienta zamówieniu.

3. Bilety zakupione w punkcie sprzedaży uważa się za odebrane w momencie otrzymania od sprzedawcy zadrukowanych blankietów wraz z dowodem sprzedaży w punkcie sprzedaży.

4. Bilet zamówiony przez Stronę Restauracji Miasto:

4.1. udostępnia możliwość jego wydruku w przypadku wybrania opcji Home-print.

6. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony w taki sposób, iż nie jest możliwe jego odczytanie nie uprawnia do uczestniczenia w Wydarzeniu i zostanie uznany za nieważny.

7. Bilety zakupione w Punkcie, Bilety zamówione na Stronie i przesłane Klientowi, Bilety Home-print lub Bilety zamówione na Stronie i odebrane przed Wydarzeniem, nie są spersonalizowane.

8. Klient odbiera Bilet, po opłaceniu rezerwacji, poprzez jego wydrukowanie we własnym zakresie ze strony www.bbmiasto.pl . Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu jednej osoby na imprezę.

8.1. Restauracja Miasto nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego Biletu domowego przez rezerwującego lub osoby trzecie, którym udostępnił on dane otrzymanego Biletu domowego (w tym wydruku lub kopii elektronicznej).

§5 Odwołanie lub zmiana

1. Zwroty biletów przyjmowane są w wypadku odwołania imprezy oraz w wypadku zmiany programu imprezy, zmiany miejsca lub terminu odbycia się imprezy. Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów na Stronie.

2. Podstawą zwrócenia Biletu jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

3. Proces zwrotu Biletu zależy od miejsca zakupu oraz postaci Biletu:

3.1. Bilety kupowane w Punkcie – należy zwracać w tym samym Punkcie, w którym zostały nabyte.

3.3. W przypadku Biletów Home Print, prosimy o kontakt na adres bbmiasto@gmail.com. Zwrot pieniędzy za Bilety zostanie przekazany na rachunek karty płatniczej użytej do transakcji opłacającej Bilety lub na numer konta bankowego z którego był zrealizowany przelew opłacający Bilety, w zależności która forma opłaty była zastosowana.

4. Restauracja Miasto informuje, że zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014, poz.827), Klientowi nie przysługuje prawo od odstąpienia od umowy zawartej na odległość w trybie określonym w art. 27 ww. ustawy.

§6 Ochrona danych i własność intelektualna

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Restauracji Miasto materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. Taka zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty.

4. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na Stronie (w tym zdjęć i opisów biletów) bez pisemnej zgody właściciela Strony.

§7 Postępowanie reklamacyjne

  1. Użytkownik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez Restaurację Miasto

  2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres:Restauracja Miasto, Pl. Mickiewicza 2, 43-00 Bielsko-Biała. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko kupującego Bilet.

  3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Restauracja Miasto zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

  4. Restauracja Miasto rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

  5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.

§8 Wejście w życie i zmiany

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie.

2. Restauracja Miasto zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie.

§9 Uwagi końcowe

1. Restauracja Miasto dokłada wszelkich starań, by usługi świadczone w ramach Strony były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Strony przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Klient winien sygnalizować wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony.

2. Restauracja Miasto nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Odpowiedzialność za przebieg Wydarzenia na które sprzedawane są Bilety ponosi jego organizator.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. W razie sporów z Klientem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.